Jeffrey Chong Wang
Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Hu Guo Temple" - Oil on Linen - 60 x 48 inches

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Friends" - Oil on Linen - 30 x 24 inches

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Left Wing Girl" - Oil on Linen - 16 x 13 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Bird Man" - Oil on Linen - 48 x 36 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "National Day" - Oil on Linen - 36 x 24 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Afternoon" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Mr. Wang" - Oil on Linen - 14 x 11 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "A Buddhist and Taoist Monk" - Oil on Linen - 48 x 48 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Marquis' Addiction" - Oil on Linen - 48 x 36 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Seeing Off" - Oil on Linen - 48 x 36 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Treatment" - Oil on Linen - 24 x 36 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Tea Time" - Oil on Linen - 30 x 24 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Portrait of Yuji" - Oil on Linen - 14 x 11 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Lady" - Oil on Linen - 20 x 16 inches - Sold

JEFFREY CHONG WANG Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Crossing" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold

JEFFREY CHONG WANG Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Sisters" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold

jeffrey chong wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Portrait of Eunshin Kim" - Oil on Linen Panel
24 inches in diameter - Sold

jeffrey chong wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Sophists" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold

Jeffrey Chong WAng Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Arrow Maker" - Oil on Linen - 36 x 24 inches - Sold

JEFFREY CHONG WANG Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Actress" - Oil on Linen - 18 x 18 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Secret" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold